Friday, July 8, 2011

STYROFOAM, TEMPERA PAINT, 12,6 x 23 x 13,8 cm