Tuesday, November 22, 2011

STYROFOAM, 29,8 x 40,3 x 51,7 cm