Sunday, September 25, 2011

STYROFOAM, INK, SPRAY PAINT, 21 x 18,8 x 2,7 cm