Monday, November 7, 2011

STYROFOAM, PLASTER, HAIRS, 6,2 x 21 x 19,3 cm