Wednesday, November 30, 2011

STYROFOAM, WOOD, PLASTER, ACRYLIC, 51,7 x 29,2 x 19,6 cm