Saturday, November 5, 2011

WOOD, STYROFOAM, INK, 51,2 x 35,6 x 21,2 cm