Sunday, February 26, 2012

MODELING CLAY, PLASTIC, PLASTER, STYROFOAM, 5 x 18,1 x 9,7 cm